STATUT Stowarzyszenia POLSKIE TOWARZYSTWO MIKORYZOWE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Mikoryzowe w dalszych postanowieniach statutu zwane PTMikoryzowe.
 2. PTMikoryzowe jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla popularyzacji zjawiska mikoryzy.
  Siedzibą PTMikoryzowego jest Biała Rawska powiat rawski. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych PTMikoryzowe może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. PTMikoryzowe jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. PTMikoryzowe może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność PTMikoryzowego oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw PTMikoryzowe może zatrudniać pracowników.
 7. ROZDZIAŁ II
  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 8. Celem PTMikoryzowego jest popieranie rozwoju nauki i praktyki mikoryzacji i nauk pokrewnych, w tym również w zakresie ochrony środowiska, upowszechnianie dorobku tych nauk, a także dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności naukowo-zawodowej.
 9. PTMikoryzowe swe cele realizuje poprzez:
  a) Inicjowanie i udział w organizacji zjazdów mikoryzologów;
  b) organizowanie zebrań i zjazdów naukowych i informacyjnych;
  c) wydawania czasopism oraz publikacji nieperiodycznych z dziedziny mikoryzy i nauk pokrewnych;
  d) współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi oraz z pokrewnymi organizacjami za granicą;
  e) przyznawanie nagród za prace naukowe i funduszy na badania naukowe szczególnie popierane przez Stowarzyszenie;
  f) czynny udział w ochronie mateczników mikoryz i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o potrzebie ochrony tych środowisk;
  g) inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie mikoryzy i nauk pokrewnych,
  h) organizowanie współdziałania placówek naukowych, inicjowanie tworzenia stacji i pracowni badawczych, gromadzenie zbiorów, zakładanie bibliotek, organizowanie wycieczek naukowych oraz wypraw badawczych w kraju i za granicę, uczestnictwo w międzynarodowych zjazdach mikoryzologów;
  i) gromadzenie środków finansowych na realizację statutowych celów PTMikoryzowe;
  j) dbałość o wysoką skuteczność mikoryzacji.
 10. ROZDZIAŁ III
  CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 11. Członkami PTMikoryzowego mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PTMikoryzowe.
 12. PTMikoryzowe posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 13. Członkiem zwyczajnym PTMikoryzowego może być każda osoba fizyczna, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b) przedstawi rekomendację dwóch członków PTMikoryzowego.
 14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu PTMikoryzowego.
 15. Członkiem wspierającym PTMikoryzowego może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów PTMikoryzowe.
 16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 17. Członkiem honorowym PTMikoryzowe może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój mikoryzologii i nauk pokrewnych.
 18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków PTMikoryzowego.
 19. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz PTMikoryzowe,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności PTMikoryzowego,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez PTMikoryzowe,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności PTMikoryzowego.
 20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności PTMikoryzowego i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz PTMikoryzowego,
  c) regularnego opłacania składek.
 21. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach PTMikoryzowego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz PTMikoryzowego.
 23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 24. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz PTMikoryzowego,

  • z powodu nie płacenia składek,

  • na pisemny wniosek trzech członków PTMikoryzowego
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków PTMikoryzowego lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
 26. ROZDZIAŁ IV
  WŁADZE PTMikoryzowego

 27. Władzami PTMikoryzowego są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 28. Kadencja władz.
  a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych PTMikoryzowego trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 29. Uchwały wszystkich władz PTMikoryzowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 30. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą PTMikoryzowego. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi.
  b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, oraz zaproszeni goście.
 31. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 32. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd PTMikoryzowego. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 33. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych PTMikoryzowego w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku.
 34. Uchwały Walnego Zgromadzenia PTMikoryzowego zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. W przypadku braku niezbędnej ilości członków, uchwały zapadają w drugim terminie bez względu na ilość członków. Drugi termin wyznacza Zarząd PTMikoryzowego.
 35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju PTMikoryzowego,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz PTMikoryzowego,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz PTMikoryzowego,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz PTMikoryzowego,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków PTMikoryzowego lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTMikoryzowego i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz PTMikoryzowego.
 36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością PTMikoryzowego zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 37. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 39. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów PTMikoryzowego,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem PTMikoryzowego,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku PTMikoryzowego,
  f) reprezentowanie PTMikoryzowego na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.
 40. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością PTMikoryzowego.
 41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz PTMikoryzowego, e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 43. W razie gdy skład władz PTMikoryzowego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 44. ROZDZIAŁ V
  MAJĄTEK I FUNDUSZE

 45. Majątek PTMikoryzowego powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji i ofiarności publicznej.
  d) dochodów z własnej działalności
 46. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie PTMikoryzowego.
 47. PTMikoryzowe prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 48. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku PTMikoryzowego podejmuje Zarząd.
 49. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 50. ROZDZIAŁ VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu PTMikoryzowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTMikoryzowego Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku PTMikoryzowego.
 53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Aby pobrać statut w formacie PDF - kliknij tutaj.


Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa